DEFEKTNE PAKEND TEKITAB VEOFIRMALE PEAVALU

 

Meljo Musto

Transpordifirmad saavad tihti oma autojuhtidelt tagasisidet, et lao väljastusalale on paigutatud kas lohakalt või ebakvaliteetselt pakendatud kaubad. Halvasti pakendatud saadetise puhul valitseb risk, et sõidu ajal võivad üksteise peale laaditud kastid alla kukkuda, kaldu vajuda või ümber minna, kahjustades nii pakendi sisu või pakendit ennast. Lisaks võib defektiga kaubapakend kahjustada ka muud transporditavat vara, vedaja sõidukit või haagist või tekitada isikukahju.

Tihe konkurents tekitab olukorra, kus mitmed transpordifirmad ei esitata saatjale pretensioone, juhtunu kannatatakse välja ja probleemid püütakse kohapeal võimaluse korral autojuhi abiga loovalt ära lahendada. Probleeme esineb nii Eesti-sisesel jaotusveol kui ka koduturu ja rahvusvaheliste osa- ja täiskoormate vedamisel; nii eksportijate kui ka importijate osas.

Saatjad ehk veo tellijad põhjendavad oma teguviisi mitmeti. Levinuim väide on, et tellimuse täitmisega oli kiire ja seetõttu ei pakitud korrektselt. Kahjuks tuleb ette ka olukorda, kus saatjad on veendunud, et konkurents vedajate vahel on nii tihe, et parema lõpptulemuse nimel ei peakski pingutama, sest transpordifirmad teevad tellimustöö niikuinii ära.

On esinenud juhtumeid, kus ei täideta isegi autojuhi või veokorraldaja nõudmist kaup (näiteks puitmaja detailid) uuesti maha laadida ja ümber pakkida või tuleb laos ette olukord, kus alusele laaditud kaup on ebapiisavalt kiletatud. Näiteks võib alusel paiknev saadetis olla kiletatud kahe- või kolmekordse kilekihiga, mis ei pruugi olla piisav, et kaup tervena lähtekohast sihtkohta jõuaks.

 

SAATJA VASTUTUS PAKENDAMISEL

Saatja peab arvestama võimalike tekkivate kuludega, sest probleemi korral tuleb tal vedajale hüvitada mis tahes kulutused, mille vedaja on sunnitud kaupade defektsest pakendist tuleneva ohu vältimiseks või vähendamiseks tegema. Vedajal on lubatud vajadusel kaup maha laadida ja see hoiule anda või ümber pakkida. Igal juhul peab saatja olema valmis halvimaks, sest CMR konventsiooni kohaselt on saatja vastutus defektsest kaubapakendist põhjustatud kahju või kulude eest limiteerimata. Saatja vabaneb vastutusest üksnes juhul, kui defekt on väline või vedajale teada ja vedaja esindaja pole selle kohta saatedokumendile märkust teinud.

Vedajal tuleb leida võimalikult hea variant, et transportimise käigus midagi ebameeldivat ei juhtuks. Autojuht vastutab oma töölõigu eest ning peab oskama märgata kõikvõimalikke takistusi, mis võivad transportimise käigus vähendada ühe või mitme tarneahelas osaleja klienditeeninduskvaliteeti. CMRi artikli 8.1 alapunkt b kohustab vedajat kauba vastuvõtmisel kontrollima kauba ja pakendi välist seisundit. Seega ei pea vedaja kauba vastuvõtmisel hindama pakendi sobilikkust transportimiseks, piisab sellest, kui ta kontrollib üksnes pakendi välist seisukorda.

Autojuht tuleb saadetisele järele kokkulepitud päeval ja kellaajal, eeldades, et vajalik pakendamistöö ja markeerimine on tehtud ning tellitud kogus ootab lao väljastusalal.

Pealelaadimine toimub kiiresti ja korrektselt, kui saatja on kogu saadetise vedajale õigel ajal valmis pannud. Töö on hästi tehtud, kui kaup on pakendatud sobivasse pakendisse, kõik pakkeüksused on markeeritud, eri saajate saadetised on selgelt eristatavad ning pakendid on korralikult aluse külge kinnitatud.

Et tööprotsessid laos laabuksid, vaatame meeldetuletuseks üle ELEA autokaubaveo üldtingimused, kus on kirjas kaubasaatja kohustused veose pakendamisel.

  • Saatja peab veose pakkima selle liiki ja kokkulepitud vedamise viisi arvestades selliselt, et veos oleks kaitstud kaotsimineku ja kahjustumise eest ega põhjustaks vedajale kahju.
  • Saadetise pakend peab võimaldama saadetise vedu koos teiste saadetistega. See tähendab, et saadetis ei tohi kahjustada teisi saadetisi ega sõidukit ning peab võimaldama enda peale laadida teisi saadetisi kogu kaubaruumi kõrguse ulatuses. 
  • Saadetise iga pakkeühik peab olema kaubasaatja poolt pakendatud transpordikõlbulikku pakendisse nii, et see võimaldab saadetise kinnitamist kaubaruumis ning kindlustab kauba säilimise laadimisel ja veol.
  • Pakend peab tagama koorma püsimise sihtkohani ja välistama koorma raskuskeskme nihkumise.
  • Pakend peab olema korralikult kaubaaluse küljes (vajadusel kiletatud või rihmadega kinnitatud).
  • Kaubaalusele paigutatud kaubakastid peavad olema asetatud nii, et see ei ulatuks üle aluse servade.

Pikaajaline koostöö on äriedu alus, seetõttu tuleb osalistel eri tööprotsessides üksteist võrdselt kohelda. Ühe ettevõtte tarneahel on nii tugev kui keti kõige nõrgem lüli. Koostööd tehes ja teavet vahetades on võimalik välja arendada pikaajalisi partnerlussuhteid, kus pannakse konkurentide meelehärmiks koostöös seljad kokku ja konkureeritakse edukalt teiste ettevõtete tarneahelatega.